Regulamin świadczenia usług reklamowych

Definicje pojęć
Usługodawca – właściciel portalu rabota-polska.ru: ISPEx Andrzej Sawczuk z siedzibą w Elblągu, przy ul. 1 Maja 15/2, NIP 5372545477. Usługodawca posiada status agencji doradztwa personalnego i jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., poz. 1001).
Pracodawca – osoba rekrutująca pracowników
Użytkownik – ogół Pracowników i Pracodawców
Platforma – aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem rabota-polska.ru wraz z subdomenami i podstronami prowadzona przez Usługodawcę.

§ 1 Obowiązki i prawa usługodawcy

1. Usługodawca dba o odpowiednią promocję portalu celem dotarcia do potencjalnych pracowników poprzez kampanie reklamowe, promocyjne oraz rzetelność i prawdziwość zamieszczanych informacji dotyczących obowiązujących przepisów w zakresie zatrudniania pracowników w Polsce.
2. Usługodawca dba o funkcjonalność portalu oraz uaktualnianie informacji dotyczących rynku pracy.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
– przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu,
– odmowy świadczenia usług, jeśli Pracodawca narusza Regulamin,
– dowolnej modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu, poprzez zmianę Regulaminu.
4. Usługodawca może zablokować lub usunąć istniejące ogłoszenie, lub profil pracodawcy, jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, narusza dobra osobiste lub interesy Usługodawcy.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia między Pracownikiem i Pracodawcą. Jedyną usługą świadczoną przez Usługodawcę jest skontaktowanie ze sobą Pracownika i Pracodawcy.
6. Usługodawca za swoją pracę pobiera od Usługobiorcy trzy rodzaje opłat: miesięczną (zamieszczenie ofert pracy), roczną (zamieszczenie profile pracodawców), za ilość odwiedzin (kompanii reklamowe).
Płatność odbywa się poprzez platformę Przelewy24.pl lub przelewem tradycyjnym na konto wskazane przez Usługodawcę. Usługodawca wykonuję zlecenie po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu kwoty na rachunku Usługodawcy. Usługa wygasa automatycznie po upływie określonego czasu w danym pakiecie czasowym lub przekroczenia ilości odwiedzin w przypadku kompanii reklamowej.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania Pracowników ogłoszeniem Pracodawcy. Zainteresowanie wynika wyłącznie z atrakcyjności oferty pracy Pracodawcy, dlatego też Usługodawca nie może ponosić odpowiedzialności.
8. Usługodawca zobowiązuje się do naprawienia szkody w przypadku awarii technicznej portalu, braku dostępu lub innych nieprzewidzianych okoliczności związanych z siecią informatyczną. W takim przypadku Pracodawca wydłuży okres usługi proporcjonalnie do czasu jego braku dla Pracodawcy. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji drogą mailową.

§ 2 Obowiązki i prawa pracodawców

1. Pracodawca, aby skorzystać z usług, akceptuje fakt podania danych osobowych lub/i firmowych, celem wystawienia przez Usługodawcę faktury za usługi.
2. Pracodawca jest odpowiedzialny za własną ofertę pracy, jej rodzaj i warunki finansowe proponowane potencjalnemu pracownikowi.
3. Pracodawca ma prawo do wyboru potencjalnego pracownika, którym jest zainteresowany.
4. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść oferty pracy, jej rodzaj, charakter, wysokość wynagrodzenia, formułę zatrudnienia.
5. Pracodawca ma prawo do złożenia reklamacji usługi, reklamacje uwzględniane są w ciągu 24 godzin od wystawienia faktury tj. możliwości skorzystania z usługi.
6. Pracodawca w każdej chwili może usunąć swoje ogłoszenia lub profil bez podawania przyczyn. Celem usunięcia konta, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail info@rabota-polska.ru

§ 3 Usługi

1. Pomoc  w pozyskiwaniu i weryfikacji pracowników.

Będziesz dostawał zgłoszenia zweryfikowanych kandydatów na swoją ofertę pracy zgodnie ze zleceniem (obywatelstwo, wiek, płeć, doświadczenie zawodowe itp.) wraz z danymi kontaktowymi kandydata.

Cena za zgłoszenie:

 • oferta pracy skierowana do pracowników bez kwalifikacji — do uzgodnienia;
 • oferta praca skierowana do pracowników z zawodem (spawacz, tokarz, szwaczka itp.) — do uzgodnienia;

Przedpłata —  min. 5 zgłoszeń.

(Zleć pomoc w pozyskiwaniu i weryfikacji pracowników

2. Ogłoszenia oferty pracy z gwarantowaną ilością wyświetleń.

1. Zamieszczenie ogłoszenia oferty pracy na 7 dni — 99 zł netto:

 • tłumaczenie ogłoszenia na język rosyjski;
 • gwarantowana ilość odwiedzin przez potencjalnych kandydatów min. 300 osób;
 • minimum 7 dni na głównej stronie serwisu;
 • dodatkowa reklama w mailowych i push wysyłkach, a także w grupach na facebooku (wysyłka jednorazowa);

2. Zamieszczenie ogłoszenia oferty pracy na 30 dni — 299 zł netto:

  • tłumaczenie ogłoszenia na język rosyjski;
  • gwarantowana ilość odwiedzin przez potencjalnych kandydatów min. 1000 osób;
  • minimum 7 dni na głównej stronie serwisu;
  • dodatkowa reklama w mailowych i push wysyłkach, a także w grupach na facebooku (min. 4 wysyłki);

   (Dodaj ofertę pracy

3. Audyt oferty pracy

Jeśli nie wiesz jaką usługę wybrać lub potrzebujesz pomocy w przygotowaniu ofertę pracy skierowanej do pracowników ze Wschodu, możesz zlecić nam audyt oferty pracy (usługa darmowa). W ramach usługi pomożemy wybrać najbardziej dla Ciebie korzystną formę współpracy, a także pomożemy stworzyć ofertę pracy.

Data rozpoczęcia kampanii reklamowej lub zamieszczenia ogłoszenia i ilości odwiedzin dostępna na stronie oferty pracy lub profilu Pracodawcy.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

1. W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
2. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2019 roku.